Registration No. & date- 2/2008/H-19/06/2008    

Shrimati Vasundhara Raje

Hon. Chief Minister, Rajasthan

Shri Ajay Singh Kilak

Hon. Dairy Minister, Rajasthan

Shri Otaram Devasi

Hon. Dairy State Minister Rajasthan